بایگانی دسته بندی :آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک ها

داروهای آنتی بیوتیک یکی از مهم ترین داروها برای درمان عفونت های ناشی از باکتری ها هستند. این داروها به تششخیص پزشک تجویز می شوند. هر یک از داروهای آنتی بیوتیک برای درمان بیماری خاصی کاربرد دارد.

خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "آنتی بیوتیک ها"