بایگانی دسته بندی :مراقبت های بعد از عمل

مراقبت های بعد از عمل

بعد از عمل جراحی با توجه به نوع عمل باید مراقبت های به خصوصی را انجام دهید. اکثر داروها و مراقبت ها به منظور جلوگیری از عفونت، از بین رفتن عوارض و کاهش درد ضروری است. از این رو باید پیش از عمل به نکات و مراقبت های عمل خود آگاه باشید.

خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "مراقبت های بعد از عمل"